ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

หมวดหมู่รอง

แบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง

 

การชัณสูตรโรค  New 1  
แบบบันทึกรับตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ F-Epi-7.4-01  n pdf icon          n Word icon
 
การตรวจสอบคุณภาพสินค้า  New 1  
แบบบันทึกรับตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ F-Epi-7.4-01 n pdf icon          n Word icon
สำหรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด New 1  
บันทึกข้อความ - ส่งตัวอย่างกิจกรรม (ปะหน้า)  n pdf icon          n Word icon
แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างปัสสาวะ F-Epi-7.4-09 n pdf iconn icon excel
แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์ตรวจวิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดง F-Epi-7.4-10 n pdf icon n icon excel 
แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ F-Epi-7.4-11 n pdf iconn icon excel
แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างน้ำใช้ในฟาร์มสุกร F-Epi-7.4-12  n pdf icon n icon excel 
แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างน้ำเสียจากฟาร์ม/โรงฆ่าสุกร F-Epi-7.4-13  n pdf icon n icon excel
แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างลำไส้ และเนื้อสัตว์เพื่อทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพ F-Epi-7.4-16  n pdf icon n icon excel
แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์โครงการ/กิจกรรม F-Epi-7.4-17  n pdf iconn icon excel
แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างไข่สด F-Epi-7.4-18  n pdf icon n icon excel
สำหรับบริษัทส่งออก New 1  
แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ F-Epi-7.4-14   n pdf icon n icon excel 
เอกสารแนบท้ายแบบบันทึกขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ F-Epi-7.4-15 n pdf iconn icon excel
สำหรับสหกรณ์โคนม New 1  
แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างน้ำนมวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ F-Epi-7.4-19   n pdf icon n icon excel
เอกสารแนบท้ายแบบบันทึกขอส่งตัวอย่างน้ำนมวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ F-Epi-7.4-20  n pdf icon  n icon excel
 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ   
แบบฟอร์มรับตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ   n pdf icon