แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2564 รอบที่ 2

1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

    การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

         - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

     โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

         - หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

         - หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

        - หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

         - หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์