แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2564 รอบที่1

1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

      รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

 

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

    การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

       - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

     โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

        - หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

       - หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

      - หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

       - หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ 1, 2, 3, 4