S 6029322

               วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมโครงการเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดสุรินทร์  ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้านสน หมู่ 11 ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ เป็นประธาน

               ศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้นางสุพรรณิกา ทองดา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และนางสาวสุนันทา แสงพราว ตำแหน่งจ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเรื่องโรคและการชันสูตรโรคสัตว์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับการชันสูตรโรคสัตว์ เช่น โรคพยาธิในทางเดินอาหารของสัตว์ประเภทต่างๆ เป็นต้น