785661

            วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.10-11.00 น. น.สพ.นวกานต์ นิแพง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ได้ร่วมดำเนินรายการ "เกษตรก้าวไกล ใส่ใจเกษตรกร" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดสุรินทร์  ทาง 97.50 MHz โดยได้ประชาสัมพันธ์การให้บริการการตรวจและทดสอบโรคในสัตว์ของศูนย์ฯ การดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และการเฝ้าระวังโรคที่สำคัญในสัตว์