ศวพ.สุรินทร์ ร่วมออกหน่วยบริการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) นำหน่วยสัตวแพทย์บริการเคลื่อนที่เข้าร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา หน่วย HHU ปากช่อง ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เพื่อร่วมบูรณาการเข้าพื้นที่ฟื้นฟูเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย อำเภอปากช่อง พื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ต.ขนงพระ ต.หนองสาหร่าย ต.จันทึก ต.หมูสี ต.ปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แก่เกษตรกรจำนวน 33 ราย เป็นโคนม 1,116 ตัว โคเนื้อ 119 ตัว แพะ 120 ตัว โดยเข้าทำการรักษาสัตว์ป่วย ฉีดยาบำรุง  แจกเวชภัณฑ์ ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ การเลี้ยงการจัดการ การควบคุมป้องกันโรคที่อาจจะเกิดตามมาหลังภาวะน้ำท่วม