template กำหนดวน เวลา สถานท

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

                 

                         - หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  (มีแก้ไขรายละเอียดสมรรถนะจากประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2564)

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน วัน เวลา  สถานที่

1. ความรู้

     1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป

     1.2ความรู้ความสามารถสำหรับตำแหน่ง

200

100

100

 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ  โรงเรียนศรีไผทสมันต์

                        - ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินในข้อ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในข้อ 2

                                   วันที่ 5  ตุลาคม 2564  เวลา 11.00 น.  ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์

                                   หรือทางเว็ปไซด์ http://vrd-se.dld.go.th/webnew/index.php/th/  โทร 044-513305

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน วัน เวลา  สถานที่

 2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ

2.1  ความสามารถในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

     2.2 มีความสามารถในการจัดการตัวอย่างและ/หรือการเตรียมสารเคมี

     2.3 ความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ

      2.4 การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

200

50

50

 
50

50

 

โดยวิธีทดสอบปฏิบัติงาน

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

เวลา 13.00  น.

ณ  โรงเรียนศรีไผทสมันต์

                       - ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินในข้อ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในข้อ 3 

                                   วันที่ 6  ตุลาคม 2564  เวลา 11.00 น.  ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์

                                   หรือทางเว็ปไซด์ http://vrd-se.dld.go.th/webnew/index.php/th/  โทร 044-513305

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน วัน เวลา  สถานที่

 3. คุณสมบัติส่วนบุคคล

 3.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา  วุฒิภาวะทางอารมณ์

     3.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ

  3.3 ความละเอียดรอบคอบ

  3.4 ความมีมนุษยสัมพันธ์

      3.5 ทัศนคติ แรงจูงใจ

100

20

20

20

20

20

โดยวิธีสัมภาษณ์

 

วันที่ 6  ตุลาคม 2564 

เวลา 13.00  น. เป็นต้นไป

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

                        - ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินในข้อ 3

                                   วันที่ 12  ตุลาคม 2564  เวลา 11.00 น.  ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์

                                   หรือทางเว็ปไซด์ http://vrd-se.dld.go.th/webnew/index.php/th/  โทร 044-513305                        

                        รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง

                                        วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เวลา 8.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 

                         ระเบียบปฏิบัติเบื้องต้น สำหรับมาตรการป้องกันโรค โควิด-19

          1.   ต้องปฏิบัติตามมาตรการการกักตัว ตามประกาศและคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ http://www.surin.go.th/index.php 

          2.   ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด  ต้องนำหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งมายื่นในวันสอบ หรือส่งผ่าน google form หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ในการสอบ ดังนี้

                -  กรณีกักตัว 14 วัน ต้องมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

                -  มีหลักฐานผลตรวจโรคโควิด-19 (ผลการตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง)

                -  มีหลักฐานการกักกันตัวของรัฐ

                -  มีหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มที่ 2  แล้ว

                -  กรณีมายื่นในวันสอบต้องยื่นภายในเวลา เวลา 7.00 - 8.30 น.

      -   กรณีส่งเอกสารผ่าน google form ให้ส่งภายในวันที่  30 กันยายน – 3 ตุลาคม  2564 เวลา 12.00 น. ผ่านทาง                          

                       https://forms.gle/maLPJ8qhQzFKPynP9 

                           

 

 

 |ดาวน์โหลดประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบฯ|