template รบสมครงาน

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

                     

                  ตามประกาศ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564  จำนวน 2 อัตรา นั้น บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดแนบท้ายนี้ 

                    ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จะประกาศวัน เวลา และสถานที่ ในการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยผู้สมัครสามารถติดตาม/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

                         - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์ โทร.044-513305

                         - เว็ปไซต์ https://vrd-se.dld.go.th/webnew/ 

 

                                                                                  | ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อฯ |