S 6029322

               วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมโครงการเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดสุรินทร์  ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้านสน หมู่ 11 ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ เป็นประธาน

               ศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้นางสุพรรณิกา ทองดา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และนางสาวสุนันทา แสงพราว ตำแหน่งจ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเรื่องโรคและการชันสูตรโรคสัตว์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับการชันสูตรโรคสัตว์ เช่น โรคพยาธิในทางเดินอาหารของสัตว์ประเภทต่างๆ เป็นต้น

Read more ...

 785661

            วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.10-11.00 น. น.สพ.นวกานต์ นิแพง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ได้ร่วมดำเนินรายการ "เกษตรก้าวไกล ใส่ใจเกษตรกร" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดสุรินทร์  ทาง 97.50 MHz โดยได้ประชาสัมพันธ์การให้บริการการตรวจและทดสอบโรคในสัตว์ของศูนย์ฯ การดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และการเฝ้าระวังโรคที่สำคัญในสัตว์

Read more ...

IMG 4427 3

วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตรวจประเมินห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 2 และติดตามผล Laboratory Mapping Tool (LMT) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการสัตวแพทย์ (Thailand Veterinary Laboratory Capacity Building Project) CATH3

 

Read more ...

20210210 024413410 iOS

             วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจนเพิ่มแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ได้กำหนดไว้

Read more ...

                     IMG 4380 2

 

              วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์   ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย อ.ดร.สพ.ญ.กรุณาสินี ศุภพิพัฒน์ อ.ดร.น.สพ.เสวก เกียรติสมภพ  อ.สพ.ญ.ศิโรรัตน์ มัญญะหงษ์  ร่วมด้วย น.สพ.พงศ์ภัค อินทรวิชัย น.สพ.สิทธิพจน์ กระแสร์ทรัพย์ และนางสาววัชราภรณ์ อุดชุมพิสัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำหน่วยงานและประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อไป

Read more ...
Page 1 of 2