การชัณสูตรโรค New 1                                                                  
 • แบบบันทึกรับตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ
F-Epi-7.4-01 n pdf iconn Word icon
       

การตรวจสอบคุณภาพสินค้า New 1

 • แบบบันทึกรับตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ
F-Epi-7.4-01 n pdf iconn Word icon
                      สำหรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  
   
 • บันทึกข้อความ - ส่งตัวอย่างกิจกรรม (ปะหน้า)
n pdf iconn Word icon
 • แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างปัสสาวะ
F-Epi-7.4-09 n pdf iconn icon excel
 • แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์ตรวจวิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดง
F-Epi-7.4-10 n pdf iconn icon excel
 • แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างอาหารสัตว์
F-Epi-7.4-11 n pdf iconn icon excel
 • แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างน้ำใช้ในฟาร์มสุกร
F-Epi-7.4-12 n pdf iconn icon excel
 • แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างน้ำเสียจากฟาร์ม/โรงฆ่าสุกร
F-Epi-7.4-13 n pdf iconn icon excel
 • แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างลำไส้ และเนื้อสัตว์เพื่อทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพ
F-Epi-7.4-16 n pdf iconn icon excel
 • แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์โครงการ/กิจกรรม
F-Epi-7.4-17 n pdf iconn icon excel
 • แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างไข่สด
F-Epi-7.4-18 n pdf iconn icon excel
                     สำหรับบริษัทส่งออก
 
 • แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์
F-Epi-7.4-14 n pdf iconn icon excel
 • เอกสารแนบท้ายแบบบันทึกขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์
F-Epi-7.4-15 n pdf iconn icon excel
                     สำหรับสหกรณ์โคนม    
 • แบบบันทึกขอส่งตัวอย่างน้ำนมวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ
F-Epi-7.4-19 n pdf iconn icon excel
 • เอกสารแนบท้ายแบบบันทึกขอส่งตัวอย่างน้ำนมวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
F-Epi-7.4-20 n pdf iconn icon excel
 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
 • แบบฟอร์มรับตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
n pdf icon